Polityka prywatności

Regulamin i Polityka prywatności

Regulamin strony internetowej prowadzącej sprzedaż online

Agencja reklamowa RWDESIGN prowadząca działalność pod adresem internetowym RWDESIGN.PL prowadzona jest przez RWDESIGN Tomasz Burghardt, ul. Złota 22, 39-340 Padew Narodowa, NIP 817-218-92-75, Regon 380956652

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zakupu na stronie internetowej.
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sprzedaży hostingu oraz usług pod adresem internetowym: www.rwdesign.pl.
Agencja reklamowa RWDESIGN – serwis internetowy dostępny pod www.rwdesign.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
Towar – produkty prezentowane w portalie Internetowym.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy RWDESIGN Tomasz Burghardt a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego.
Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz 827 ze zm.).
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej dostępnego pod www.rwdesign.pl.

Portal internetowy, działający pod www.rwdesign.pl, prowadzony jest przez RWDESIGN Tomasz Burghardt, ul. Złota 22, 39-340 Padew Narodowa, NIP: 817-218-92-75, REGON: 380956652

Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach portalu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach portalu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach portalu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach portalu Internetowego.

Zasady z korzystania z portalu internetowego

Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w portalu. Informacje podane na stronie internetowej, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Składanie zamówienia odbywa się za serwisu Przelewy24 lub poprzez korespondencję e-mail. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, portal internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

Celem przeprowadzenia jakiejkolwiek aktywności Klienta na stronie internetowej wymagane jest poprawne działanie sieci Internet, używanie przeglądarki internetowej, w tym w ramach urządzeń mobilnych oraz posiadanie aktywnego konta na wybranym adresie poczty e-mail.

W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem portalu internetowego należy wejść na stronę internetową www.rwdesign.pl, dokonać wyboru hostingu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

Portal umożliwia nabywanie produktów i usług przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do wirtualnego koszyka. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

Aby sfinalizować zamówienie Klient jest proszony o podanie wszystkich niezbędnych danych, potrzebnych do zrealizowania zamówienia tj.
a) imię i nazwisko / RWDESIGN Tomasz Burghardt
b) adres dostawy
c) e-mail
d) telefon kontaktowy
e) NIP – w przypadku prośby o fakturę VAT.

Po podaniu przez Klienta korzystającego z portalu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy.

W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z RWDESIGN Tomasz Burghardt Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

Dostawa produktu na stronie internetowej po zakupie

Ceny produktów na stronie podawane są w polskich złotych i zawierają podatek. Dostawa następuje drogą elektroniczną i nie zawiera dodatkowych kosztów.

Rodzaje i ceny dostaw:
a) dostawa drogą elektroniczną: Czas wykonania zlecenia: Natychmiast w godzinach pracy agencji reklamowej. W innym przypadku do 24h jeżeli kolejny dzień kalendarzowy nie wypada w dzień wolny od pracy.

Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia udostępniana jest w Podsumowaniu Zamówienia na stronie sprzedażowej produktu oraz w potwierdzeniu zamówienia.

Dostawa Towarów odbywa się zarówno na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej jak i Państw Europy oraz wybranych krajów położonych na pozostałych kontynentach pod adres elektronicznym wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

Termin realizacji dostawy dla zamówień z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europy wynosi 24h liczone od dnia opłacenia przez Klienta Zamówienia.

Klientowi po aktywacji hostingu zostanie przekazany wydruku potwierdzenia i specyfikacji Zamówienia oraz dowód sprzedaży. Na wyraźne życzenie Klienta może być wystawiona faktura VAT.

Informacje o cenach i metodach płatności w portalie internetowym

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT2.

Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego: 95 1140 2004 0000 3102 7797 8488;
b) płatnością w systemie Przelewy24;
c) zapłata kartą płatniczą: VISA, MasterCard.

Operatorem kart płatniczych jest operator tych płatności, współpracujących z serwisem Przelewy24.

Klientom portalów internetowych przysługuje prawo do odstąpienia od umowy

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub mailem na adres biuro@rwdesign.pl, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres RWDESIGN Tomasz Burghardt podany w niniejszym Regulaminie.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy agencja reklamowa zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, pomniejszone o liczbę dni użytkowania hostingu , niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym została wypowiedziana umowa. Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że strony uzgodnią inaczej.

Polityka zwrotów i reklamacji w portalu internetowym.

W przypadku gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne, Klient ma prawo złożyć reklamacje w oparciu o:
a) regulacje przewidziane przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), w przypadku gdy produkt jest niezgodny z umową,
b) regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady. Celem złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest do poinformowania portalu mailem na adres biuro@rwdesign.pl, a następnie procedować zgodnie z otrzymanymi informacjami.

Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust a)

Klient ma prawo wnioskować o doprowadzenie produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli RWDESIGN Tomasz Burghardt nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust b)

RWDESIGN odpowiada za niezgodność produktu konsumpcyjnego z umową (art 1 ust a), jedynie w przypadkach i na warunkach określonych prawem.
RWDESIGN odpowiada za wady produktu na podstawie rękojmi (art 1 ust b), w przypadkach i na warunkach określonych prawem.
RWDESIGN rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez agencję reklamową zgłoszenia reklamacyjnego wraz z adekwatnym uzasadnieniem.
RWDESIGN zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji hostingu przez Klienta.
RWDESIGN zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego konserwowania i użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją.

Polityki prywatności i danych osobowych i ich ochrony

Warunkiem sfinalizowania zakupów w portalu jest podanie wszelkich wymaganych treści95ą formularza danych Klienta oraz zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) stanowiącego wyrażenie zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela oraz pola (checkbox) dotyczącego potwierdzenia zaznajomienia się i akceptacji niniejszego Regulaminu.

Wszelkie dane Klienta podawane podczas rejestracji w portalie będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji, zmiany lub rozwiązania Umowy.

Wszelkie dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Właściciela zgodnie z treścią ustawy, o której mowa powyżej.

Administratorem danych osobowych Klienta jest RWDESIGN Tomasz Burghardt ul. Złota 22, 39-340 Padew Narodowa, NIP 817-218-92-75, Regon 380956652

Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru, doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie, wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru, przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych poprzez portal. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez następujące podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy:
a) Przelewy24
b) PayPal

W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych przez Klienta.

Klient w każdym czasie, ma prawo poprzez biuro obsługi portalu prawo do zmiany, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych.

Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej portalu oraz innych informacji marketingowych związanych ze portalem.

Portal używa między innymi tak zwanych „cookies”, które przyczyniają się do większej użyteczności, funkcjonalności oraz łatwości obsługi naszego portalu. Instrumenty te ułatwiają Klientom również szybsze poruszanie się po stronie portalu. Dodatkowo, pliki cookies pozwalają zmierzyć częstotliwość odsłon strony oraz najchętniej oglądane produkty. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputera. Informujemy, że niektóre z tych plików zostają przeniesione z serwera portalu do systemu komputerowego Klienta. Istnieje możliwość zablokowania plików cookies w każdym momencie, o ile używana przeglądarka posiada stosowną funkcję. Należy pamiętać, że po blokadzie plików cookies możliwość korzystania z niektórych funkcji portalu zostanie w znacznym stopniu ograniczona lub wyłączona.

Postanowienia końcowe

Wszelkie treści zawarte w portalie podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie będzie stanowiło naruszenie prawa.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2001 Nr 144 poz. 1204) przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Aktualna wersja Regulaminu znajduje się pod adresem www.rwdesign.pl/polityka-prywatnosci.